Code of conduct

Affärsidé

Huvudidén med Rimab är kort och gott, att ge våra kunder mer tid. Det handlar om att styra och samordna tjänster som förenklar kundens vardag så att fokus istället kan läggas på annat.

Vi utvecklar och effektiviserar servicefunktioner på kontor, i produktionsanläggningar, offentliga verksamhet och i hemmet. Vi erbjuder alla tjänster som behövs för att skapa en väl fungerande verksamhet. Vi kommer gärna och städar eller så tar vi ett samlat grepp om era servicebehov.

Ytterst vill vi kostnadseffektivt ge er en funktionell, säker och trivsam miljö.

Städning

Kärnvärden

Förtroende
Att låta oss vistas hos er och ha tillgång till nycklar kräver högsta förtroende. Våra uppdrag utförs alltid med en grundläggande respekt för våra kunder, miljö och medarbetare.

Kunden i fokus
Våra kunder ska alltid kunna förvänta ett personligt engagemang i sin kontakt med oss.

Hög kvalitet
Vår målsättning är att alltid leverera städning av hög kvalitet, styrd av servicekänsla och professionalism. En bra arbetsmiljö för våra anställda ser vi som en viktig förutsättning för detta.

Flexibilitet
Att förstå våra kunders önskemål och behov är avgörande i vårt arbete. Det gör att vi kan leverera både kostnadseffektiva och smarta lösningar med hög kvalitet och en personlig anpassning.

Trivsam arbetsplats
Det är viktigt att vår personal känner glädje och trygghet på arbetsplatsen. Vårt mål är att skapa en arbetsplats som attraherar nya medarbetare samtidigt som vi utvecklar vår personal och därmed gör Rimab till ett bättre företag.

Uppförandekod

Lagefterlevnad
Rimab följer och efterlever relevant lagstiftning inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, miljö, skattehantering och antikorruptionspraxis.

Socialt ansvar
1996 var vi en av initiativtagarna till att starta ett projekt i Zambia för att hjälpa hemlösa och fattiga barn. Med hjälp av fotbollen lockade projektet till sig ungdomar som sedan kunde slussas in i en skolverksamhet. Idag har projektet utvecklats vidare. Tillsammans med andra företag har vi bildat en stiftelse som heter Chiparamba Foundation. Stiftelsen finansierar barnens skolgång och bygger en egen skola med idrottslig grund. Uppförandekod

Antikorruption- och Konkurrenslagstiftning
För Rimab är det en självklarhet att motverka snedvriden konkurrens och vi ingår därför inga avtal eller överenskommelser som riskerar att bryta mot gällande konkurrensrättslig lagstiftning.

Rimab har en nolltolerans mot korruption och det innebär att ingen anställd får vara inblandad i, uppmuntra eller ta emot mutor.

Anställda hos Rimab får inte på något sätt uppmuntra eller stödja verksamhet som går ut på att tvätta pengar. Om misstanke om pengatvätt föreligger skall detta rapporteras upp till närmsta chef.

Intressekonflikter
Som anställd på Rimab måste var och en skilja på personliga intressen och verksamhetens intressen.

Alla beslut som fattas skall baseras utifrån vad som är bäst för bolaget och inte den enskilde individen.

Vid en misstänkt intressekonflikt skall detta rapporteras in skriftligt till närmsta chef.

Exempel på intressekonflikter kan vara delägarskap i:

  • • Konkurrerande verksamheter
  • • Leverantörer
  • • Kunder

Säkerhet och sekretess
Alla anställda på Rimab har en skyldighet att skydda känslig information kring företaget och dess kunder.

Rimab skall alltid agera så att obehöriga ej kan få tillgång till känslig information som kan skada Rimab eller våra kunder.

Anställda på företaget får inte kopiera, reproducera, fotografera eller använda Rimabs eller kunds information utöver det som tjänsten kräver.

Miljö
Vi känner ansvar för vår gemensamma miljö och vårt miljöledningssystem är certifierat enligt standard ISO 14001.

Genom att satsa på utbildning och lägga upp rutiner för vårt miljöarbete, arbetar vi aktivt för en bättre miljö. Att agera miljövänligt är inte bara en fråga om att handla rätt för vår egen del. Det handlar också om att vi tillsammans ska bidra till en hållbar utveckling i nära samarbete med våra leverantörer och kunder.

Rimab strävar alltid efter att ligga i framkant och vi utvärderar kontinuerligt nya och bättre metoder som kan minska vår miljöpåverkan.

Arbetsmiljö och arbetsvillkor
Rimab arbetar systematiskt för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och har som mål att olyckor på arbetsplatsen ska vara 0.

Sedan 2019 är Rimab certifierade enligt ISO 45 001 och vi arbetar dagligen både centralt och lokalt, med att ständigt följa samt förbättra arbetsmiljön.

Rimab erbjuder en arbetsplats där skillnader respekteras och uppskattas och tar avstånd från all typ av diskriminering såsom kön, ålder, etnisk tillhörighet, religiös åskådning, funktionshinder, sexuell läggning, facklig tillhörighet eller politisk åskådning.

Rimab uppmuntrar till en mångfald bland medarbetare då vi ser det som en tillgång till företaget genom att människors olikheter bidrar till en ökad kunskap och nya infallsvinklar på vår arbetsplats.

Rimabs verksamhet och anställda som arbetar i organisationen omfattas av kollektivavtal

Kommunikation och information
Daglig kontakt mellan Rimabs medarbetare sker i de flesta fall muntligt, via telefon eller e-post. Ansvariga på samtliga nivåer skall kommunicera ut nödvändig information till berörd personal på effektivast sätt.

Kommunikationen med kunder sker i större delen av verksamheten i kundens lokaler dagligen per automatik, vilket innebär att synpunkter på utförda tjänster inhämtas och lämnas direkt i processen. Regelbunden information förekommer även genom kundbesök.

Kommunikation med t ex myndigheter eller media, som kan uppstå i frågor av principiell betydelse för företaget, skall samordnas av VD eller operativ chef. Information in till företaget hämtas genom diverse kanaler, t ex. media och muntliga direktkontakter.

Leverantörens förhållande till koden
Rimab följer årligen upp sina samarbeten med underleverantörer samt samarbetspartners via en intern leverantörsutvärdering. Resultatet av utvärderingen speglar hur väl leverantören följer vår uppförandekod.

Samtliga Rimabs leverantörer skall känna till och aktivt följa företagets Code of Conduct. Upprepande eller allvarliga avvikelser kan leda till att affärssamarbetet kan avslutas.

Överträdelse av vår Code of Conduct
Det är viktigt att hela organisationen följer företagets Code of Conduct, därför har alla anställda på Rimab en skyldighet att rapportera in misstänka överträdelser mot lagar, regler alternativt avvikelser gentemot vår Code of Conduct. Man kan rapportera in sina iakttagelser till sin närmsta chef alternativt till informera@rimab.com

Whistleblowing
Vid misstanke av oegentligheter eller lagöverträdelser bland våra anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter, finns möjlighet att rapportera detta anonymt till informera@rimab.com.

Sekretess och integritet är alltid av yttersta vikt och inga repressalier kommer att riktas mot en anställd eller en affärspartner som tar upp ett problem i god tro.

Följ oss på Rimab