Integritetspolicy

Så här behandlar Rimab Facility AB dina personuppgifter
Rimab värnar om din personliga integritet. Oavsett om du är kund, medarbetare, leverantör, arbetssökande eller någon annan intressent så är det viktigt för oss att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter. Det innebär bland annat att Rimab skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Frågor och svar om Rimabs personuppgiftsbehandlingar

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Rimab Facility Service AB, org.nr. 556345-6226, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Rimab dina personuppgifter?
Rimab samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis kontaktar oss via vår webbsida eller per e-post, gör en förfrågan, ansöker om arbete eller praktik hos oss, deltar vid möten och evenemang som anordnas av oss eller i övrigt använder dig av våra tjänster.
Rimab kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis Bolagsverket, Skatteverket eller Kronofogden.

Vilka uppgifter behandlas?
Rimab behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Beroende på om du är kund, leverantör eller annan intressent skiljer det på vilka personuppgifter vi behandlar. Det kan vara:

 • Namn och kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och adress)
 • Personnummer, samordningsnummer eller motsvarande identifieringskod
 • Förekomst av säkerhet, t.ex. borgensman
 • Kontaktuppgifter till personer du meddelat oss (t.ex. nära anhörig, god man eller förvaltare)
 • Betalningsförsummelser och uppgifter om betalningar
 • Autogiro och betalningsreferenser (exempelvis OCR-nummer)
 • Bilder inom ramen för kamerabevakning
 • IP-adress (i cookies)

Varför behandlar Rimab uppgifter om dig?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Rimab för bland annat följande ändamål:

 • För att kommunicera kring avtal och önskemål och beställningar
 • För att kunna utföra nöjd kund-undersökningar
 • Följa upp deltagande vid möten och evenemang
 • Hantera och administrera dokument som är kopplade till dig
 • Skicka nyhetsbrev med relevant information
 • Kontrollera vilka besökare som befinner sig i Rimabs lokaler
 • Hantera, administrera och återkoppla i ärenden som rör serviceanmälningar
 • I intern kommunikation via exempelvis e-post
 • Erbjuda besökare på webbplats behörighet till Rimabs tjänster
 • Använda som underlag vid fakturering och bokföring
 • Hantera och administrera arbetsansökningar och praktikantsökningar
 • Hantera nyckelutlämningar
 • Använda som underlag för Rimabs verksamhetsutveckling, exempelvis rörande IT-system
 • Föra statistik.

När har Rimab rätt att behandla dina personuppgifter?
Rimab har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig enligt avtal eller om vi har ett annat berättigat ändamål för behandlingen. Vi får även behandla personuppgifter för specifika ändamål, som du har lämnat samtycke till. Rimab kan även ha rätt att behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Rimab och Rimabs personuppgiftsbiträden d.v.s. företag som behandlar personuppgifter åt Rimab på något sätt, såsom IT-systemleverantörer och andra samarbetspartners som vi anlitar. Rimab kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land
Rimab överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträden kan dock p.g.a. exempelvis datahantering i globala IT-system fått Rimabs godkännande att behandla personuppgifter utanför EU/ESS i enlighet med standardklausuler, som utfärdas av EU-kommissionen, vilka innehåller bestämmelser avsedda att säkerställa att personuppgifter rörande personer inom EU är tillräckligt skyddade vid internationella överföringar och är en rättslig mekanism för att legitimera gränsöverskridande överföringar av personuppgifter.

Hur länge sparar Rimab dina personuppgifter?
Rimab sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
Du kan när som helst återkalla ett samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter när vi inhämtat samtycke från dig för ett specifikt ändamål.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Rimab Facility Service AB
Bäckstensgatan 9
431 49 Mölndal

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.
Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?
Rimab arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning för personuppgifter.

Vad är Cookies?
Rimabs webbplats, rimab.com, använder små textfiler, så kallade cookies, för att förenkla ditt besök på webbplatsen. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra användarupplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på webbplatsen sparas. Du kan läsa mer om vår användning av cookies här.

När uppdateras denna integritetspolicy
Rimab gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen, rimab.com

Kontaktinformation
Har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter så kontakta oss på e-post: info@rimab.com eller vanlig post:

Rimab Facility Service AB
Bäckstensgatan 9
431 49 Mölndal

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 23 maj 2018